Как да уредим трудов договор за директор

Назначаването на директор на дружество с ограничена отговорност трябва да бъде в съответствие с федералния закон "На дружествата с ограничена отговорност". Формализирането на трудовото правоотношение с директора се предхожда от назначаването му на поста. Същевременно решението за избор (или назначаване) на директор в дружества с ограничена отговорност се взема въз основа на резултатите от гласуването на неговите участници. Решението трябва да бъде взето под формата на протокол. Тъй като Законът не уточнява конкретна форма на протокола, този документ е съставен в произволна форма. Съществуват обаче общи изисквания, които не бива да се изоставят. Така че в протокола е необходимо да се уточнят всички реквизити, които му дават правна сила. Те включват датата и мястото на общото събрание, дневния ред, резултатите от гласуването и взетото решение.

Протоколите се подписват от председателя и секретаря. След регистрирането на протокола с избрания директор се съставя трудов договор. От името на работодателя, трудовият договор се подписва от председателя на общото събрание или от участник в дружество, специално упълномощено от тази среща.

Регистрацията на трудовите правоотношения с директора на акционерното дружество започва и с провеждане на общо събрание на акционерите, на което се взема решение за избор на директор. Процедурата за провеждане на общо събрание се установява от Федералния закон "На акционерните дружества". Както и в компаниите с ограничена отговорност, решението за избор на директор на акционерно дружество се изготвя и в протокол.

Трудовият договор с директора от името на Дружеството се подписва от двете председателят на (надзорния съвет) или упълномощено от Съвета на директорите (Надзорен съвет) на компанията.
Трудовият договор с директора на компанията от името на дружеството имат право да подписват от председателя на борда на директорите на (надзорния съвет) или упълномощено от Съвета на директорите (Надзорен съвет) на компанията.
В организации от всякакъв организационно-правна форма, състояща се от едноличния собственик на капитала, тъй като шефът на компанията може да действа като нает режисьор, а той е единственият основател на компанията.

Ако в такава ситуация директорът приема лице отвън, решението за назначаването му като директор е взето единствено от собственика. Това решение е взето в писмена форма. След като се вземе решение с лицето, прието за длъжността директор, се сключва трудов договор и се издава заповед за встъпване в длъжност. В случай, че управлението на дружеството е поверено от един член на дружеството, той взема решение и издава заповед за встъпване в длъжност.

Видео.

Оставете Коментар